الکترود فونداسیون زمین طراحی، اجرا و مستند سازی بر اساس ترجمه انگلیسی استاندارد DIN 18014:2014-03

الکترود فونداسیون زمین طراحی، اجرا و مستند سازی بر اساس ترجمه انگلیسی استاندارد DIN 18014:2014-03 1-Translated_of_Standard_DIN_18...

ادامه مطلب

انتخاب هادی مجاز با در نظر گرفتن نحوه نصب و افت ولتاژ مجاز و انرژی مجاز

سایزینگ کابل استفاده از جداول استاندارد 52-5-60364 در سه دسته نحوه نصب و افت ولتاژ مجاز و انرژی مجاز ، مناسب ترین گابل را جهت انتخاب...

ادامه مطلب

تست فرم و فایل اکسل و راهنمای کامل روشهای اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

چکلیست و فایل راهنمای کامل روشهای اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

ادامه مطلب

دستور العملهای تدوینی هفت گانه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

1  دستـورالعمـل  طـرح و اجـرای همبندی در ساختمانها 2 دستـورالعمـل ;کمکی طـرح و اجـرای همبندی در ساختمانها 3 دستـورالعمـل طرح و ا...

ادامه مطلب